Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Ain1 Oy (y-tunnus 2780838-4)
Osoite: c/o Boffice, Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
Puhelin: +358 50585 3884
Sähköposti: matti.vartiainen@ain1.ai
Yhteyshenkilö: Matti Vartiainen

2. Rekisterin nimi

Ain1 Oy:n mittaustietorekisteri (”Henkilötietorekisteri”).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietorekisteriin kerätään rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, pituus, paino, Ain1-palvelun
toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot ja Ain1-palvelua hyödyntäen tehtävästä mittauksesta
saadut tiedot. Henkilötunnuksen kerääminen on välttämätöntä rekisteröidyn yksilöimiseksi ja häntä
koskevien mittaustulosten yhdistämiseksi Henkilötietorekisterissä.
Henkilötietorekisterin ensisijainen käyttötarkoitus on Ain1-palvelun toteuttaminen sisältäen muun
muassa henkilön tasapainoaistin toiminnan mittaamisen.
Henkilötietorekisterin tietoja käytetään myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnitteluun,
tilastointiin, palvelu- ja laitekehittelyyn sekä rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin.
Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja
9 artiklan 2 kohdan a alakohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
Koska Ain1-palvelun toteuttaminen perustuu henkilön yksilöintiin ja henkilöstä saataviin
perustietoihin, henkilötietojen antaminen ja niiden käsittelyn hyväksyminen on edellytys Ain1-
palvelun hyödyntämiselle.

4. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietorekisterin tietoja käsittelee Ain1 Oy rekisterinpitäjänä. Lisäksi tietoja luovutetaan
mittaustuloksiin liittyviä palveluita rekisteröidylle tarjoavien tahojen käyttöön. Tällaiset tahot ovat
vastaanottamiensa tietojen osalta Ain1:stä erillisiä rekisterinpitäjiä.
Ain1-palvelun tuottamista varten saatetaan käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät
Henkilötietorekisterin tietoja. Ain1 käyttää tietojen tallentamisessa ja käsittelyssä hyvämaineisia
tallennus- ja muita palvelimia.

5. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietorekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Mahdolliset siirrot toteutetaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen niiden käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
Normaalitilanteessa tämä tarkoittaa, että henkilötiedot säilytetään kaksitoista (12) kuukautta
viimeisestä rekisteröityä koskevasta mittauksesta tai siitä, kun rekisteröity on viimeksi tarkastellut
tietojaan Ain1-palvelussa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja, sekä oikeus saada pääsy häntä koskeviin Henkilötietorekisterin henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on
oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä tietyissä olosuhteissa, kuten rekisteröidyn
peruuttaessa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot Henkilötietorekisteristä. Rekisteröidyllä on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia
rekisterinpitäjää rajoittamaan rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä tai vastustaa niiden
käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot itselleen ja siirtää ne toiselle
rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä
toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt ja
kysymykset tässä tietosuojaselosteessa mainitulle Ain1 Oy:n yhteyshenkilölle sähköpostitse
osoitteeseen privacy@ain1.ai tai postitse osoitteeseen Ain1 Oy, ℅ Spaces, Mannerheiminaukio 1
A, 00100 HELSINKI.

8. Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
Suostumuksen voi peruuttaa pyytämällä sitä sähköpostitse (privacy@ain1.ai) tai postitse (Ain1 Oy,
℅ Spaces, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI).

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen viranomaisten
ohjeiden muutosten, lainsäädäntökehityksen ja palvelun kehittämisen vuoksi.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 16.4.2020.

Ota yhteyttä

Ainone kehittää kuntoutus- ja valmennuskäyttöön uudenlaista kevyttä mobiilialustaa, jossa hyödynnetään Movesense-sensoriteknologiaa ja IBM:n tekoälyä yhdessä Ainonen ainutlaatuisten algoritmien kanssa. Tavoitteenamme on helppokäyttöinen sovellus, jonka avulla voidaan mitata ihmisen toimintakyvyn kannalta kaikkia olennaisia muuttujia yhdellä kertaa. Ensimmäinen tuotteemme Ainone Balance® on helppo käyttää missä ja milloin tahansa ja se antaa tarkkaa tietoa ihmisen tasapainosta ja sen muutoksista.

Ain1 Oy, c/o Boffice, Maistraatinportti 4 A,
00240 Helsinki

+358 50 5853884

info@ainone.eu

Linkedin

Seuraa meitä

Yhteistyössä

Vipuvoimaa EU 2014-2020