Miksi tasapaino?

Kehon huojuntaa voi kutsua monella nimellä, mutta yleensä sitä sanotaan tasapainoksi. Tasapainon säätely on aivojen ja keskushermoston laajan verkoston koordinaation tulosta. Tasapainoa tarvitaan paitsi kaikessa arjen toiminnassa kuten liikunnassa, työnteossa, pelattaessa ja leikittäessä tai vain päätä käännettäessä, myös huippu-urheilussa tai kun lapsi opettelee liikkumaan. Heikon tasapainon syynä voivat olla ortopediset ongelmat, ikääntyminen tai neurologiset sairaudet.

Tasapaino ja kehon huojunta

Tasapaino on kyky pitää kehon asento vakaana ja hallittuna, ja se on näkö- ja tuntoaistin sekä sisäkorvan tasapainoelimen toiminnan tulosta. Tasapainon mittaaminen on tästä syystä erittäin tärkeä osa ihmisen toimintakyvyn testaamista. Tasapaino on kyky hallita kehoa eli pitää huojunta mahdollisimman vähäisenä (painopiste linjassa alustan kanssa) siten, että kaikki vastavoimat kumoavat toisensa ja asento pysyy vakaana ja tasapainoisena.

Kehon huojunnan säätely on monien kehon elinten yhteistyön tulosta. Keskushermosto, eli aivot ja selkäydin vastaanottavat tietoa ja säätelevät kehon suuntaa kolmen aistin perusteella. Säätelyyn tarvitaan näkö-, tunto- ja tasapainoaistia. Kehon huojunnan säätelyssä aistien välittämä tieto yhdistyy ja elimistö korjaa virheet vakauttaen kehon asennon aktivoimalla kulloinkin tarvittavat lihakset. Tasapainon arviointi on olennainen osa neurologisia kokeita, koska tasapaino ilmentää keskushermoston toimintaa.

Tasapaino ja toimintakyky

Kun ihminen kokee ulkoisista syistä johtuvan virheen liikkeessä tai toiminta edellyttää useamman kuin yhden tehtävän samanaikaista suorittamista, motorisen järjestelmän säätely on tarpeen. Motorisella koordinaatiolla monisuorittamistilanteissa on merkitystä jokapäiväisessä elämässä, sillä moniin päivittäisiin toimiin kuuluu peräkkäisiä tehtäviä, samanaikaisesti tai rinnakkain. Tarkkaavaisuuden ja kognition rooli on ilmeinen eri tyyppisissä motorisissa toiminnoissa. Ihmisen käyttäytymisestä ja toiminnasta puhuttaessa nämä kaikki tekijät tulisi ottaa huomioon. Silloin olisi helpompi ymmärtää heikentynyttä motorista koordinaatiota eri tilanteissa, esimerkiksi pidettäessä puhelinta kädessä liikuttaessa tai ympäristön rajoitteiden hallinnassa päivittäisessä toiminnassa. Kun ymmärrämme käyttäytymistä ja toimintaa, pystymme diagnosoimaan ja arvioimaan häiriöt varhaisessa vaiheessa sekä toteamaan kyvyn tehdä vaativaa työtä. Myös neurologisten sairauksien lievät ja varhaiset vaiheet, kuten Alzheimerin tauti¹ pystytään toteamaan aikaisessa vaiheessa. On myös huomattu, että lievien traumaperäisten aivovammojen lievät vaiheet voivat näkyä epänormaalina liikkeenä, kun keskushermosto ei toimi oikein eri tasoilla. Mitä varhaisempi diagnoosi, sitä parempi tulos saavutetaan kuntoutuksen ja lääkityksen avulla.

¹ Gras L.Z, Kanaan S.F. ym. (2015b) Balance and gait of adults with very mild Alzheimer disease. J. Geriatr. Phys. Ther. 38:1;p.1-7

Tasapainon arviointi

Tasapainon arviointiin kuuluu useita eri toimenpiteitä: toiminnallisia, staattisia ja dynaamisia kokeita. Kehon huojunnan kapasiteetin mittaamisessa tai aistijärjestelmien erottelussa on käytettävä useita eri asentoja ja tilanteita: tutkittavan jalat ovat yhdessä tai peräkkäin tai hän seisoo yhdellä jalalla, silmät auki ja kiinni, pehmeällä tai kovalla alustalla. Kokeiden tuloksia voidaan hyödyntää ennustettaessa ja arvioitaessa potilaan kuntoa. Näin saadaan tietoa päätöksenteon perustaksi esimerkiksi huippu-urheilijan suorituskyvystä, henkilön työkyvystä tai arvioitaessa esimerkiksi ikääntymisen tai neurologisten sairauksien vaikutuksia varhaisessa vaiheessa. Tuloksia voidaan käyttää yhdessä tutkimuksessa käytettyjen ratkaisujen ja algoritmien kanssa kuntoutuksessa ja valmennuksessa ihmisen toimintakyvyn tärkeimpien osa-alueiden mittaamiseen. Esimerkiksi aivotärähdyksen seurauksena aistielinten välinen viestintä saattaa häiriintyä ja asennon vakaus kärsiä.

Perinteistä Rombergin koetta käytetään tasapainon arvioinnissa, jossa näköaistin vaikutus tasapainoon voidaan ilmaista Rombergin kokeesta saatavan lukeman perusteella. Rombergin koe tehdään yleensä sekuntikellon ja virheasteikon avulla, mutta samoja koeasentoja (jalat yhdessä, peräkkäin, seisonta yhdellä ja kahdella jalalla) käytetään myös tietokoneavusteisissa tasapainokokeissa. Tietokoneavusteinen tasapainolevy antaa tarkemman ja objektiivisemman mittaustuloksen toimintakyvystä. Rombergin koetta on käytetty ikääntyneiden kaatumisalttiuden kartoittamisessa² ja MS-taudin³ tasapainohäiriöiden tutkimisessa ja siitä on saatu lupaavia tuloksia urheiluperäisten aivotärähdysten mittauksissa¹.

Nyt tasapaino voidaan määritellä liikesarjan tai harjoitusten perusteella, kun anturi on kiinnitetty testattavaan henkilöön. Anturin avulla saadaan tarkkoja mittaustuloksia, joita aiemmin ei ole ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai valmentajien käytettävissä. Tulosten avulla toimintakykyä pystytään seuraamaan tarkemmin ja objektiivisemmin kuin ennen.

¹ Howcroft J, Lemaire ED, Kofman J, McIlroy WE. Elderly fall risk prediction using static posturography. Plos One 2017;12(2): e0172398. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172398

²Huisinga J, Mancini M, Veys C, Spain R, Horak F. (2018) Coherence analysis of trunk and leg acceleration reveals altered postural sway strategy during standing in persons with multiple sclerosis. Hum Mov Sci. Apr;58:330-336. doi: 10.1016/j.humov.2017.12.009.

³Vartiainen M, Holm A, Koskinen S, Hokkanen L. (2017) The feasibility of romberg quotient in assessment of balance after sport concussion. British Journal of Sports Medicine 51(11): A57.3-A58. DOI: 10.1136/bjsports-2016-097270.150

Ainone Balance®

Ainone Balance® on erittäin käyttäjäystävällinen sovellus tasapainon mittaamiseen. Tuotteeseen kuuluu mobiilisovellus (ladattavissa Android-tabletille) ja Movesense-sensori, joka on Suunnon suunnittelema ja valmistama.

Mobiilisovellus (Ainone Balance)

Android-App

Tabletti (Android)

Android logo

Movesense-sensori (Suunnon suunnittelema ja valmistama)

movesense_logo

Helppo käyttää

Ainone Balancen® kehitystyö lähti tarpeesta toteuttaa helppokäyttöinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka mittaa tasapainoa tarkasti ja objektiivisesti. Sovellus tarjoaa reaaliaikaisia tuloksia ja palautetta ammattilaisille.
  • Mittaa tasapainoa objektiivisesti
  • Havainnollistaa muutoksen ja edistymisen
  • Motivoi sitoutumaan kuntoutukseen
Ainone Balance tasapainon mittaussovellus
Helppokäyttöinen sovellus mahdollistaa testaamisen missä tahansa
  • Mobiilisovellus (Ainone Balance)
  • Tabletti (Android)
  • Movesense-sensori (Suunnon suunnittelema ja valmistama)

Ainone Balance® -sovellus on tarkoitettu terveydenhuollon, sosiaalialan ja urheilun ammattilaisille tukemaan tasapainon mittaamista ja havaitsemaan muutoksia ihmisen toimintakyvyssä (luokiteltu luokan I lääkinnälliseksi laitteeksi – lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY).)

Katso videolta, miten helppo ja nopea Ainone Balancea on käyttää

KATSO USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (PDF)

Lue lisää Ainone Balance® -sovelluksesta

Ainone Balance brochure EN

Mitä TASAPAINO on?

Tasapaino on kyky hallita kehoa eli pitää huojunta mahdollisimman vähäisenä (painopiste linjassa alustan kanssa) siten, että kaikki vastavoimat kumoavat toisensa ja asento pysyy vakaana ja tasapainoisena. Keskushermosto vastaanottaa tietoa ja säätelee kehon suuntaa kolmen aistin eli näkö-, tunto- ja tasapainoaistin perusteella ja yhdistää aistien välittämän tiedon, jonka ansiosta elimistö korjaa virheet vakauttaen kehon asennon aktivoimalla kulloinkin tarvittavat lihakset.

Tasapainoisen asennon hallinnassa tarvitaan tärkeimpiä tuntoaistielinten kanavia ja asentoaistitietoa selkäytimeen läheisessä yhteydessä olevasta pikkuaivojen osasta. Pikkuaivot prosessoivat tätä tietoa alitajuisesti. Koska asentoaistitieto kulkee erittäin nopeasti, jopa 40–50 millisekunnissa monosynaptisten kanavien kautta, se prosessoituu silmänräpäyksessä ja on kehon asennon hallinnassa tärkein osatekijä normaaleissa olosuhteissa.

Ota yhteyttä

Ainone kehittää kuntoutus- ja valmennuskäyttöön uudenlaista kevyttä mobiilialustaa, jossa hyödynnetään Movesense-sensoriteknologiaa ja IBM:n tekoälyä yhdessä Ainonen ainutlaatuisten algoritmien kanssa. Tavoitteenamme on helppokäyttöinen sovellus, jonka avulla voidaan mitata ihmisen toimintakyvyn kannalta kaikkia olennaisia muuttujia yhdellä kertaa. Ensimmäinen tuotteemme Ainone Balance® on helppo käyttää missä ja milloin tahansa ja se antaa tarkkaa tietoa ihmisen tasapainosta ja sen muutoksista.

Ain1 Oy, c/o Boffice, Maistraatinportti 4 A,
00240 Helsinki

+358 50 5853884

info@ainone.eu

Linkedin

Seuraa meitä

Yhteistyössä

Vipuvoimaa EU 2014-2020